Usługi oferowane przez poradnię są BEZPŁATNE. Wizyty nie wymagają skierowań. Wystarczy przesłać lub wypełnić wniosek - zgłoszenie dziecka i wizyta zostanie ustalona przez odpowiedniego pracownika poradni.

 

Bezwzględnie wymaganym jest pisemne zgłoszenie dziecka przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
Oświadczenie w związku z procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
Wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka / pełnoletniego ucznia o objęcie pomocą poradni.
Zaświadczenie lekarskie: (Wypełnia się w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
Zaświadczenie lekarskie: (Wypełnia się tylko w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania).
Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu.
W przypadku dzieci zgłaszanych pod kątem trudności dydaktycznych i/lub trudności wychowawczych koniecznym jest dołączenie dokumentów informujących o funkcjonowaniu ucznia w szkole lub przedszkolu. Wniosek ten wypełnia wychowawca.
Zgłaszając ucznia z podejrzeniem o specyficzne trudności w nauce pisania i czytania wymaganym jest dołączenie dokumentu wypełnianego przez polonistę lub nauczyciela kształcenia zintegrowanego (w przypadku uczniów klas I – III).
Zaświadczenie lekarskie: (Wypełnia się tylko w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia).

 

 

Rozpoczęcie procedur orzeczniczych może nastąpić w momencie zgłoszenia przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka za pomocą wniosku o wydanie orzeczenia. Wnioskodawca otrzymuje druk wniosku o wydanie orzeczenia po konsultacji z pracownikiem Poradni lub po badaniu dziecka.